top of page
Team Showdande
wit transparant.png

PRIVACY VERKLARING

Dutch Dance Organisation (verder te noemen DDO) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DDO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat (wij) in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

 • Voor- en achternaam (Contactpersoon en dansers)

 • geboortedatum (dansers)

 • adres en woonplaats (dansschool)

 • telefoonnummer (dansschool)

 • e-mailadres (dansschool)

 • ibannummer (dansschool)

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van u:

 • Wanneer dansers en dansscholen worden aangemeld voor de wedstrijden

 • Wanneer u contact heeft met DDO  via het contactformulier en aanmeldformulier op de website;

 • Om deelnemers van haar (nieuwe) diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via facebook.

 

E-mail

 • DDO informeert alle deelnemers via een nieuwsbrief. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

 • Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) diensten. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar DDO.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten, dan kunt u een e-mail sturen naar info@dutchdanceorganisation.com

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Uiterlijk 2 jaar nadat je je voor het laatste mee hebt gedaan aan een wedstrijd bij DDO worden de gegevens verwijderd uit alle systemen.

 

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van DDO zullen optreden. Daarbuiten laat DDO geen gebruik van persoonsgegevens door derden  toe voor commerciële doeleinden.

 

Social Media

DDO maakt gebruik van  Instagram voor het vermelden van wedstrijden, informatie e.d. Indien gebruik wordt gemaakt van beeldmateriaal zal hiervoor te allen tijde toestemming worden gevraagd aan betrokkene(n) met uitzondering van de foto’s die op DDO wedstrijden zijn gemaakt door onze huisfotograaf. 

 

Gebruik van cookies

DDO maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. 

 

Kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. 

 

Wijzigingen

DDO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien DDO een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop DDO uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website, in nieuwsbrieven of op instagram.

 

Vragen

Als DDO  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover dan horen wij het graag. Neem contact met ons op middels het contactformulier.

bottom of page